Homonymus

Helka

prekladateľka — translator

Hranice sú priepustné.

Borders are permeable.

Richard

IT technik — IT Operator

Život bez hraníc má pre mňa viacej výhod ako život s hranicami. Napr. voľnosť pohybu, väčší okruh známych. Sú s tým ale spojené aj nevýhody typu strata suverenity, hrozba straty kultúry. Tieto nevýhody treba eliminovať. V ľudskom správaní sú zase hranice prospešné, chránia nás pred hlúposťou druhých. Často krát ma hranice typu morálne správanie, dobré mravy, alebo etické konanie zachránili.

A life without borders has more advantages for me than a life with them. For example: freedom of travel, greater circle of acquaintances. However, there are downsides to it like loosing independence or the disappearence of cultures. These disadvantages need to be eliminated. On the other hand borders within human behavior protect us against the foolishness of others. Borders within morality, ethical behavior and good manners often saved me.