Homonymus

Alex

student — high school student

Mateusz

student — high school student

Granica oznacza dla mnie ograniczenia, które człowiek powinien przekraczać. Granica – są to określone zasady, których nie powinno się przekraczać, chcąc dobrą atmosferę w towarzystwie jak i w społeczeństwie.

For me, the border means limitation which a man should overcome. Borders are certain rules that shouldn’t be twisted if you want to keep a good atmosphere in the community and society.