Homonymus

Dorota

nauczyciel biologii — biology teacher

Granice to coś trudnego do przejścia między ludźmi i w terenie.

Borders, that’s something difficult to cross between people and in terrain.